Visie

We vertrekken vanuit:

 • Een goede leraar is het halve huiswerk.
 • Laat kinderen nog de tijd hebben kind te zijn.
 • Een goed evenwicht vinden tussen huiswerk en hobby’s, werk en privé, de organisatie van een gezin…
 • Spelen en ravotten is ook ontwikkelen.

We willen ook:

 • Leerproces doortrekken buiten de schoolse context.
 • Ouders inzage geven waarmee hun kinderen bezig zijn.
 • Leerstof automatiseren en vastzetten.
 • Druk op kinderen verlagen zonder kwaliteit te verliezen.
 • Zelfstandiger worden in leren plannen.

Zonder dit te vergeten:

Als ik thuiskom, wil ik spelen,
dat is volstrekt normaal.
Juf, die denkt daar anders over,
'k kreeg een taak voor taal.

En ook nog één voor rekenen,
en morgen ook nog proef.
Ik word daar ongelukkig van,
niet sip, maar echt heel droef.

Ik ben nog maar een kind,
al voel ik mij soms groot.
Laat mij heerlijk spelen,
even schommelen op je schoot.

Leren doe ik heel de dag,
maar 's avonds wil ik rust.
Gun me nu gewoon die tijd,
anders raak ik uitgeblust.

Spelen is op zich ook leren,
dat kan ik heel erg goed.
Minder huiswerk maakt gelukkig,
kijk die lach eens op mijn snoet.

Met ons huiswerkbeleid proberen wij een evenwicht te zoeken in bovenstaande punten. Daarom streven wij er naar om huiswerk op een zinvolle manier te organiseren.

Doelstellingen

Brug naar huis

Huiswerk moet relevant zijn, er is steeds een link met de leerstof en de leefwereld van het kind. Via de toetsenmap, maar ook via huiswerk krijgen ouders een beter zicht op wat hun kind(eren) leren op school.

Leren leren en leren plannen

Doorheen de lagere school leren de leerlingen in de klas steeds meer technieken rond leren leren. Thuis kan het kind zelf uitproberen welke leertechniek het best voor hem/haar werkt. Op die manier bereiden we onze leerlingen voor op hun latere schoolcarrière. Via de agenda en de weektaken (vanaf L4) worden de leerlingen verplicht hun taaklast in te plannen, in het begin onder begeleiding, nadien meer en meer zelfstandig.

Zelfstandig leren werken

Kan de leerling het zonder hulp dat in de klas wordt aangeboden? Weet de leerling nog wat hij/zij in de klas leerde? Met andere woorden lukt het al voor de leerling om de leerstof zelfstandig toe te passen? Onder andere via huiswerk krijgt de leraar zicht of dit al dan niet al begint te lukken.

Inzetten op automatiseren

Splitsen tot 10, (deel)tafels, Franse woordjes… het zijn allemaal zaken die onze leerlingen na inoefening vlot wensen te kunnen. Hoe meer ze hier op oefenen, hoe meer dit leerpad in hun hersenen wordt gelegd. Denk maar aan een grasveld: hoe meer hierover wordt gelopen, hoe meer het gras blijft liggen en een wandelpad te voorschijn komen. Voor de meerderheid van de leerlingen is het enkel in de klas oefenen, veel te weinig om zulke leerstof geautomatiseerd te krijgen.

Meer leestijd aanmoedigen

Hetzelfde geldt voor lezen. Wij lezen dagelijks minstens een kwartier in iedere klas, maar toch is dat nog te weinig om echt vaardig te worden in dat technisch én begrijpend lezen. Met leuke gevarieerde leestaken worden leerlingen soms ook geprikkeld om uit zichzelf te lezen en verhoogd zo de leesmotivatie. Ze oefenen meer en worden er beter in.

Kenmerken

Huiswerk op maat

Net zoals we in de klas differentiëren, doen we dat ook met ons huistaken. Geen gelijke taak, wel een gelijkwaardige inspanning. Het huiswerk wordt afgestemd op het niveau, soms ook op interesses. Het kind moet het huiswerk in zijn eentje kunnen starten en heeft de nodige hulpmiddelen mee gekregen.

Beperkte werktijd thuis

De maximale tijdslimiet wordt gerespecteerd. De werktijd wordt langer naarmate de leeftijd van onze leerlingen. Als een leerling niet klaar is binnen de voorziene tijd, raden we aan dit te communiceren met de klasleraar.

L1ongeveer een kwartier
L2tussen een kwartier en een halfuur
L3maximum een halfuur
L4ongeveer een halfuur
L5tussen een halfuur en driekwartier
L6maximum driekwartier

Terugkoppeling in de klas

In de klas gaan we met het huiswerk aan de slag. Leraren krijgen feedback van digitaal huiswerk, verbeteren bepaalde taken klassikaal of nemen leerlingen apart van wie ze opmerkten dat ze extra hulp nog kunnen gebruiken. Deze terugkoppeling van huiswerk is steeds ten goede van een evaluatie over dezelfde materie.

Feedback werkt beter dan punten.
Geen druk, maar groeien op eigen tempo.”

pedagoog Pedro De Bruyckere

Ouderneutraal huiswerk

Ouders hebben een begeleidende rol wat huiswerk betreft. Ze zijn er om hun kind(eren) mee positief aan te moedigen. Het is niet de bedoeling dat zij het huiswerk verbeteren. Via de gemeente Affligem kunnen wij een laptop aanbieden voor gezinnen die er thuis geen ter beschikking hebben. Onderaan deze webpagina bieden wij extra tips voor ouders. We proberen ons huiswerk zo oudervriendelijk mogelijk in te richten.

Variëren in soorten huiswerk

Wij bieden vier soorten huiswerk: voorbereiden, inoefenen, verwerken met projectwerk of toepassen in een nieuwe situatie. Grotendeels zal ons huiswerk de leerstof laten inoefenen, herhalen is immers een krachtig mechanisme. Huiswerk dat een verlengde is van wat in de klas gebeurt, heeft het meeste effect, dat beseffen we en proberen we op in te zetten.

Leerlijn huiswerk

Agenda

L1 en L2: dagelijks ingeschreven op de dag dat het huiswerk gegeven wordt
L3: wekelijks ingeschreven op de dag tegen wanneer de taak/les af/gekend moet zijn (opbouw naar bovenbouw)

Er worden geen taken/lessen gegeven tegen donderdag of maandag. Dit kan enkel eens voorvallen als deze les voldoende op voorhand wordt meegegeven. We proberen de woensdagen en weekends dus vrij te houden van taaklast.

Vanaf L4 worden er enkel nog lessen in de agenda genoteerd. De taken staan op het voorblad van de weektaak.

Lessen

L1: behalve dictees worden er amper lessen ingeschreven. Evaluaties worden afgenomen nadat de leerstof voldoende aan bod kwam in de klas. De leerlingen zouden aan deze inoefenmomenten voldoende moeten hebben waardoor herhaling thuis nog niet nodig is.

L2: grotere hoeveelheden (zoals bloktoetsen wiskunde of thematoetsen van wero) worden in het agenda genoteerd om thuis nog eens extra te herhalen. Normaal zouden ze in de klas voldoende geoefend hebben, maar we laten de ouders graag weten dat er een toets op komst is.

Vanaf L3 worden lessen op voorhand ingeschreven zodat de leerlingen thuis op tijd de leerstof verder kunnen herhalen en inoefenen.

Onder andere tijdens onze lessen wereldoriëntatie geven we leren leren vanaf het eerste leerjaar. De leerlingen komen doorheen het schooljaar in aanraking met verschillende leerstrategieën en belangrijke leertips. Vanaf het derde leerjaar starten we ook met het aanbrengen van leren plannen.

Taken

In alle leerjaren zijn taken gericht op extra inoefenmomenten voor het automatiseren van leerstof, extra leesmomenten of het voorbereiden op een evaluatie.

Vanaf L1 krijgen de leerlingen ook regelmatig digitale taken. Zo gebruiken wij op school de oefenplatforms Scoodle Play en Kabas. Alle nodige inloggegevens vinden de leerlingen terug in hun schoolagenda.

Vanaf L4 krijgen de leerlingen een weektaak. Dit is een bundel van verschillende taken die tegen de week nadien klaar moet zijn. De leerlingen kunnen dus zelf inplannen wanneer ze welke taak maken. Bij het inplannen houden ze rekening met hobby’s en (familie)feestjes.

hulp voor ouders

Voor basisonderwijs geldt: de ouderlijke steun thuis linkt meer met schoolresultaten dan meedenken op school.”

Inge Van der Heul, onderzoeker ouderbetrokkenheid

In het onderstaande filmpje wordt de ABC-methode uitgelegd: maak goede Afspraken die passen binnen het gezin, Bemoedig je kind(eren) positief, motiveer hem/haar/hen, dat beïnvloedt hun zelfvertrouwen en Controleer of het huiswerk wordt gemaakt. Het is niet de bedoeling om de taken te verbeteren, wel om na te gaan of het kind de taken heeft gemaakt. Controle op agenda, lezen van brieven en handtekenen van toetsen vallen hier ook onder.

Heb je vragen over het huiswerk? Noteer het in de agenda of mail de klasleraar.

Meer tips om als ouder de leerprestaties te helpen verbeteren:

 • spreken over school: interesse tonen
 • brede woordenschat aanbieden: vertellen, (prenten)boeken, televisie…
 • ontspanning aanbieden: hobby’s, speeltijd thuis, vriendjes, familie…
 • op tijd in bed voor schooldag

planklas

Voor wie?

Leerlingen van Sint-Jan die nood hebben aan extra begeleiding in het leren maken van een haalbare planning en leren van hun lessen. Deze leerlingen worden geselecteerd door het zorgteam in samenspraak met de klasleraar. Ouders kunnen al dan niet akkoord gaan met de samenwerking, maar kunnen zelf geen kinderen aanmelden.

Door wie?

Dit schooljaar begeleiden meester Klaas (L5-6) en juf Anneke (L2-L4) elk een groep. Juf Amy komt beide groepen ondersteunen waar nodig.

Doel?

Kinderen leren om
– zelfstandig hun boekentas te maken
– de agenda en weektaak als werkmiddel in te zetten (materiaal, onderwerp, afvinken…)
– een haalbare planning op te stellen
– te leren leren
automatisatie zelfstandig in te oefenen

Wanneer?

De planklas gaat twee keer per week door telkens een halfuur op maandag en donderdag.