Wat als mijn kind niet of te laat naar school zal komen?

Wanneer uw kind later of niet naar school komt, dient u het secretariaat te verwittigen. Juf Els zal op haar beurt deze info doorgeven aan de klasleraar. Denk eraan dat, zeker als uw kind soep en/of maaltijd bestelde voor de dag van de afwezigheid, het secretariaat te verwittigen via mail of telefonisch voor 9 uur. Zo kan zij tijdig de bestelling annuleren.

Indien wij niet verwittigd worden van een latere komst of afwezigheid en uw kind is niet aanwezig op school, nemen wij zelf contact op met de opgegeven contactpersonen om er zeker van te zijn dat uw kind in de heenweg naar school niets is overkomen. Laat ons dus niet onnodig ongerust zijn.

Wat als mijn kind een halve dag of meerdere afwezig zal zijn?

Leerlingen zijn vanaf het schooljaar dat ze vijf jaar zijn of worden (meestal vanaf de derde kleuterklas) leerplichtig. Als je onderwijs door school verkiest, moet een afwezigheid vanaf die leeftijd steeds gewettigd zijn. Je kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Ziekte

-> Meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek: een medisch attest is vereist

-> Maximum drie dagen ziek: een briefje van de ouders volstaat
Je vult hiervoor de briefjes in die je (per kind) kreeg aan het begin van het schooljaar. Deze zijn genummerd van 1 tot 4. Vanaf de vijfde afwezigheid is altijd een medisch attest vereist.
Dergelijk briefje kan dus slechts vier keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden.

Je bezorgt het attest zo vlug mogelijk op het schoolsecretariaat of aan de klasleraar.

Van “rechtswege” gewettigde afwezigheden

Hieronder verstaan we:
– het bijwonen van een begrafenis– of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed– of aanverwant van uw kind;
– het bijwonen van een familieraad of de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
– het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld de opname in een onthaal-, observatie– en oriëntatiecentrum) ;
– de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming…);
feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.  Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking.

Voor de eerste vier soorten van “rechtswege” gewettigde afwezigheid bezorg je aan de school zo vlug mogelijk een officieel document. Voor het laatste, de wettige feestdagen, bezorg je zelf een briefje.

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: een rouwperiode, actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties. Dit kun je best met de school bespreken. Ook hier moet je steeds zo vlug mogelijk schriftelijk de verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet : afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, ze zijn geen recht dat je kunt opeisen.  Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

Wat als mijn kind voor langere termijn in het ziekenhuis of thuis moet blijven?

Wij hebben in het verleden al meermaals samengewerkt met Bednet. Wij hebben dus ervaring om een leerling van thuis uit actief mee de lessen te laten volgen. Leerlingen die een langere periode of vaak niet naar school kunnen door ziekte, ongeval of operatie hebben recht op Bednet. Via deze link kan je Bednet aanvragen.

Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte kan je ook in aanmerking komen voor Onderwijs aan huis. Kinderen die 22 kalenderdagen afwezig zijn wegens ziekte, krijgen onderwijs aan huis. Hiervoor krijgt de school vier extra lestijden.

Wat als mijn kind op school medicatie moet nemen?

Op school mogen wij standaard geen medicatie toedienen. Wij voeren enkel de basis van EHBO uit. Indien een kind ernstig gewond is, bellen wij de opgegeven huisarts of bellen wij indien nodig de ziekenwagen. In beide gevallen brengen wij beide ouders onmiddellijk op de hoogte.
Als een kind op school gewond is geraakt, geven wij ook de nodige verzekeringsdocumenten mee.

Wanneer een kind tijdens de schooluren medicatie moet toegediend krijgen, hebben wij een doktersattest nodig waar alle nodige toedieningsinformatie op genoteerd staat. De ouders geven de juiste medicatie mee in de boekentas. Indien de medicatie op school bewaard mag worden, wordt dit duidelijk gecommuniceerd, in het andere geval steken we het opnieuw in de boekentas.

Keer terug naar de infopagina.