Schoolreglement

Wijzigingen schoolreglement sinds 1 september 2022

Digitaal akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch project of schoolreglement:
Ouders kunnen voortaan niet alleen schriftelijk, maar ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch project of schoolreglement.

Vroeger naar het lager onderwijs:
Kinderen, jonger dan 5 jaar, kunnen worden toegelaten tot het lager onderwijs. Er wordt geen
leeftijdsgrens meer bepaald. Er zal nog steeds een advies van de schoolraad en van het CLB nodig zijn.
Leerlingen die vroeger instappen in het lager onderwijs zijn bijgevolg leerplichtig en zijn altijd aanwezig,
behalve bij gewettigde afwezigheid.

Kinderen te laat ophalen:
Wanneer je kind om 15.40 uur (woensdag om 12.35 uur) nog niet is opgehaald, dan zal het automatisch
naar de opvang gebracht worden. Dit gebeurde reeds in onze school, nu is het bij reglement vastgelegd.

Startdatum termijn beroepsprocedures definitieve uitsluiting en niet-uitreiken getuigschrift
basisonderwijs
:
De startdatum van de beroepsprocedure is altijd de derde dag na de verzending van de aangetekende
brief. Het is meteen de startdatum die telt voor het berekenen van de termijn.

Bedragen maximumfactuur:
Op basis van de geraamde gezondheidsindex van de maand maart/april 2022, worden de bedragen van de maximumfactuur aangepast. De minder scherpe maximumfactuur (voor o.a. openluchtklassen) stijgt van maximum 450 euro naar 480 euro.
De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs stijgt van maximum 45 naar 50 euro en voor het
lager onderwijs van 90 naar 95 euro.

Preventiemaatregelen:
De coronapandemie leerde ons dat het in uitzonderlijke omstandigheden nodig kan zijn voor een school
om maatregelen te nemen om de veiligheid van het schoolgebeuren zoveel als mogelijk te vrijwaren (bv.
het verplicht dragen van een mondmasker, het respecteren van voldoendeafstand, het scheiden van
leerlingengroepen, enz.). We nemen uitdrukkelijk op dat de school dergelijke preventiemaatregelen kan
opleggen. Op die manier zijn we als school niet langer afhankelijk van een eventuele regelgevende
grondslag voor het opleggen van een maatregel en kunnen er maatregelen genomen worden die
afgestemd zijn op de schooleigen situatie.