Engagementsverklaring

Deze engagementsverklaring is een onderdeel van ons schoolreglement. Het ondertekenen van deze verklaring houdt in dat ouders akkoord gaan met de inhoud van het schoolreglement.

 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten we de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

 

Engagement in verband met oudercontact.

Het is goed dat ouders zicht hebben op de werking van de school. We zijn partners in de opvoeding van uw kind. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond die uit twee luiken bestaat: een algemeen gedeelte en een afzonderlijk deel in de klas.

We willen u op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van uw kind. Dit gebeurt schriftelijk via een rapport.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar worden de data meegedeeld. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan op een ander moment afspreken met de leerkracht.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u via de schoolagenda van uw kind.

Wij verwachten dat u zich als ouders samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande momenten kan aanwezig zijn. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van uw kind.

 

Engagement inzake voldoende aanwezigheid.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in de infobrochure ‘schooltoelage’ van het Departement Onderwijs.

Wij zijn verplicht om de afwezigheden van uw kind door te geven aan het Departement Onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school aanwezig is. Wij verwachten dat u ons voor de aanvang van de lessen verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen samenwerken met u en met het CLB via schriftelijk en mondeling overleg. U kan steeds bij ons terecht bij eventuele problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

 

 

Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem.

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

 

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind georganiseerd wordt. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij engageren ons om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Dit kan ondermeer door:

 • Zelf Nederlandse lessen te volgen.
 • Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
 • Te zorgen voor een Nederlandse begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, …
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 • Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie.
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen over te praten.
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 • Uw kind met Nederlandstalige spelletjes te laten spelen.
 • Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken te ontlenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
 • Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

 

De leerkracht