De geldelijke en niet geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Schenkingen waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

Sponsoring moet

·         in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;

·         verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.

Sponsoring mag 

·         niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt;

·          de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;

·          geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen;

·          geen schade betrokkenen aan de geestelijk en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen.

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de ouderraad die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Departement Onderwijs - Secretariaat-generaal Kamer 5B12

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel