Schoolraad

RADEN

Schoolraad:

De schoolraad wordt als volgt samengesteld. (huishoudelijk reglement)

 

Art. 3.     De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Art. 4.     § 1.    De schoolraad bestaat uit 3 geledingen:

–      de personeelsgeleding;

–      de oudergeleding;

–      de lokale gemeenschap.

§ 2.    Elke geleding telt 2 leden.

§ 3.    Indien een geleding van de schoolraad geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld.

§ 4.    De leden van de personeels- en oudergeleding worden rechtstreeks verkozen conform het kiesreglement of gemandateerd vanuit de pedagogische raad of ouderraad, opgericht volgens het participatiedecreet.

§ 5.    De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden voor de eerste vergadering van de mandaatperiode door de leden van de personeels- en oudergeleding bij consensus gecoöpteerd.

§ 6.    De schoolraad zal bijgewoond worden door een afvaardiging van de raad van bestuur.

 

Art. 5.     § 1.    Een lid van de personeelsgeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat als:

–      het lid niet langer effectief tewerkgesteld is in de school;

–      het lid behoort tot het  schoolbestuur van de betrokken school;

–      het lid niet opnieuw wordt verkozen;

–      het lid ontslag neemt.

§ 2.    Een lid van de oudergeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat als:

–      de kinderen van het lid de school verlaten hebben;

–      het lid behoort tot het schoolbestuur van de betrokken school

–      het lid niet opnieuw wordt verkozen;

–      het lid ontslag neemt;

–       het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt.
Het lid verkeert in een toestand van onverenigbaarheid wanneer het de hoedanigheid van personeelslid van de betrokken onderwijsinstelling bezit.

§ 3.    Een lid van de geleding lokale gemeenschap van de schoolraad beëindigt zijn mandaat als:

–      het lid behoort tot het schoolbestuur van de betrokken school;

–      het lid niet opnieuw wordt gecoöpteerd;

–      het lid ontslag neemt

–      het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt.
Het lid verkeert in een toestand van onverenigbaarheid wanneer het de hoedanigheid van personeelslid van de school bezit, hetzij de hoedanigheid van ouder van een leerling van de school bezit.

 

Art. 6.     § 1.    1°      Indien in de loop van de mandaatperiode een lid van de personeels- of oudergeleding zijn mandaat beëindigt, wordt dit lid opgevolgd door de eerstvolgende plaatsvervanger van de desbetreffende geleding indien dit lid aangeduid werd via verkiezingen.

In het andere geval wordt al naargelang de geleding waartoe het uittredend lid behoort, een nieuw lid aangeduid door hetzij de pedagogische raad of de ouderraad.

2°      Indien het onmogelijk is een nieuw lid aan te duiden op basis van de bepaling in art. 6, § 1, 1°, eerste lid, worden er voor de desbetreffende geleding door het schoolbestuur tussentijdse verkiezingen georganiseerd om de opengevallen mandaten op te vullen.

§ 2.    Indien in de loop van de mandaatperiode een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap zijn mandaat beëindigt, wordt op de eerstvolgende vergadering de coöptatie overeenkomstig artikel 4 § 5 hierboven geagendeerd.

Art.7.     De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

 

Leden:

·         Anja Bellemans

·         Salie Vereertbrugghen

·         Vincent Herreman

·         Bart Van Ginderdeuren

·         Ann Evenepoel

·         Mieke Verhaege

·         Johan Roggeman

 

Ouderraad:

Elke ouder kan toetreden tot de ouderraad. Wie een positieve stimulans voor de school wil zijn, is van harte welkom. Voor informatie kan je steeds terecht bij een van de leden van de ouderraad of bij de directie.

 

Voorzitter: Vincent Herreman

Leden van de ouderraad:

· Liesje Van Hautegem

· Vincent Herreman

· Bart Van Ginderdeuren

· Joeri Verleysen

· Melissa Geyskens

· Ronald Guldentops

· Evelien De Greve

 

 


 

Leerlingenraad:

De leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar kiezen op elk schooljaar onze leerlingenraad. Elke klas kiest intern zijn afgevaardigden. De leerlingenraad is een adviesraad. De leerlingen kunnen ideeën voorstellen, ‘knelpunten’ melden en activiteiten voorstellen. De leerlingenraad komt net vóór of net na een vakantie samen.

De leerlingenraad wordt als volgt samengesteld.

 

1ste leerjaar: 2 leerlingen

2de leerjaar: 2 leerlingen

3de leerjaar: 2 leerlingen

4de leerjaar: 2 leerlingen

5de leerjaar: 3 leerlingen

6de leerjaar: 3 leerlingen