Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde– en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel bijft je kind op school aanwezig.
Een ordemaatregel kan zijn:
         - een verwittiging in de agenda

         - een strafwerk

         - een specifieke opdracht

         - niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten

         - een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

De ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk

personeelslid van de school in samenspraak met de directie.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

         - een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde

           leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en

           activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen,

           maar wel op school moet zijn.

 

- een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt vanaf het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

- Een verwijzing naar een school voor kinderen met gedragsproblemen (bijzonder onderwijs type 3) behoort tot de mogelijkheden.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van méér dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

1. De directeur wint het advies in van de klassenraad en stelt een tuchtdossier samen..
2. De leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Zij worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief gewaarschuwd.

3. De ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling.

4. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling binnen de termijn van vijf werkdagen.

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen uitsluiting.

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting.

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het schoolbestuur zal een beroepscommissie samenstellen.

Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.
De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf dagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie samen. De ouders hebben inzage in het dossier.

De commissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.

Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Als ouders geen inspanning leveren om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de

betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.