Dolfijnenklas

Wie?

Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdaging, ondanks de extra uitbreidingsoefeningen en Twist-projecten.
Hieraan zijn nog enkele voorwaarden verbonden:
De kinderen moeten gemotiveerd zijn
De kinderen moeten doorzettingsvermogen hebben, de wil om te leren

Procedure?

Het schoolteam (zorgcoördinator, klasleraar, betrokken zorgleraar en de leraar van de dolfijnenklas) bepaalt voor wie deze begeleiding nodig is. Dit bepalen ze aan de hand van twee maatstaven. Enerzijds uit de antwoorden die voortkwamen uit een vragenlijst die de huidige en vorige klasleraar invulden over het functioneren in de klas, anderzijds aan de hand van een extra screeningstest van LVS wiskunde. De uitkomst van deze resultaten wordt verwerkt tegen eind oktober.

De ouders komen via een brief te weten dat hun kind voor het komende schooljaar in de dolfijnenklas zal zitten. In deze brief worden de inhoud en het doel kort toegelicht. De leerlingen krijgen regelmatig hun dolfijnenmap mee naar huis. Op het einde van een project krijgen ze telkens een evaluatieblad mee. Op het einde van het schooljaar wordt er ook een algemene beoordeling via het rapport meegedeeld.

De kinderen komen in het begin van het jaar wekelijks een uurtje naar de dolfijnenklas. In tussentijd werken ze zo zelfstandig mogelijk aan hun project tijdens of na gewone lessen in de klas. Na Nieuwjaar kan de dolfijnenklas tweewekelijks verlopen. Er wordt dan een lesblok van 2 uur voorzien.

In de dolfijnenklas zelf hebben de leerlingen zelf veel vrijheid. De leerkracht die de activiteiten leidt, speelt een centrale rol maar stelt zichzelf niet centraal; hij/zij is dienstbaar aan de groep. Op deze manier geven wij vrije ruimte aan deze leerlingen om, naar eigen interesse op de wereld en eigen kracht, te leren.  Ze worden uitgedaagd om alleen of in kleine groep (zelf gekozen) problemen of interesses aan te pakken. Daarvoor worden ze intensief door de leerkracht begeleid tijdens de samenkomsten.

Na het afwerken wordt het project eerst in de dolfijnenklas gepresenteerd. Nadien kan dit naar de klas doorgetrokken worden.

Per rapport krijgt u een overzicht van wat er werd gedaan en hoe het uw kind verging in de dolfijnenklas.

Wanneer het kind toch niet lijkt te aarden in deze klas of als het behalen van het reguliere curriculum in het gedrang komt, wordt de extra uitdaging (tijdelijk) gestopt. Dit wordt met de zorgcoördinator, klasleerkracht en dolfijnenleerkracht per trimester besproken.

Doel?

Kinderen extra uitdaging aanbieden om:
gemotiveerd te blijven en verveling tegen te gaan;
maximale leerwinst genereren;
op hun niveau bij te leren (aan de hand van de 21e-eeuwse vaardigheden);
te leren plannen.